Sanace

SANAVER - „2 in 1“ Sanace vlhkého zdiva a zateplení

Zdrojem v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů se již řadu let potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Řešení těchto problémů se často ubírá cestou volby jednodušších a levnějších způsobů rekonstrukcí v kombinaci s otázkou ekonomické návratnosti. Tato cesta se začíná ukazovat jako cesta jediná dlouhodobě udržitelná, která však klade vysoké požadavky na výběr vhodného materiálu pro rekonstrukci historických staveb.

Materiál nabízející řešení daného problému musí mít dlouhodobou životnost v kontaktu se zavlhlou případně zasolenou fasádou objektu, musí umožnit vysušování zavlhlých zdí a mít takové tepelně izolační vlastnosti, které umožní jeho ekonomickou návratnost ve formě uspořených nákladů na vytápění.

Častým problémem starších, ale i nových stavebních objektů je vlhké zdivo. Důsledkem vzlínající vlhkosti bývá devastace povrchových úprav stavby, často však daleko závažnějším důsledkem může být přítomnost hygienicky nepřijatelných a zdraví ohrožujících plísní, řas a dalších mikroorganismů a v neposlední řade snížení životnosti zdiva. U vlhkého zdiva se navíc zhoršují jeho tepelně-technické vlastnosti.

Co je příčinou vzlínání vlhkosti ve zdivu? Příčin je obvykle více, ve většině případů je vzlínání způsobeno chybějící nebo porušenou hydroizolací objektu, nevhodnými stavebními či terénními úpravami, častou příčinou je i nevhodný tepelně vlhkostní režim objektu. Základní příčiny vlhkostních problémů jsou:

  1. Srážková voda, dopadající při deštích na povrch zdiva
  2. Podpovrchová voda, která se dostává pod povrchem okolního terénu k základům a vsakuje se do zdiva
  3. Zemní vlhkost (vzlínající kapilárami ve zdivu)

Jednou z metod pro řešení nastíněných problémů jsou sanační omítky, splňující požadavky ČSN EN 998-, nebo předpisu WTA. Společnost TexColor Ostrava, spol. s r.o. nabízí sanační omítku SANAVER, která má řadu unikátních vlastností a dá se říci, že posouvá úroveň sanačních omítek o krok kupředu.

Složení

Základní, objemově největší podíl sanační omítky SANAVER, tvoří expandované, silikátové plnivo. Toto plnivo se vyrábí průmyslově a obsahuje odpadní sklo. Základní surovina se po rozemletí míchá s dalšími přísadami, granuluje a po expandaci a ochlazení se třídí na sítech na 9 frakcí od velikosti 0,04 – 0,3 mm do velikosti zrna 8 – 16 mm. Díky přesnému třídění na řadu frakcí můžeme složit optimální křivku zrnitosti, která je základem každé kvalitní maltové a omítkové směsi. Rovněž amorfní skelná struktura tohoto plniva zamezuje vzniku silikózy, neumožňuje růst plísní a dalších mikroorganismů a jeho kulatý tvar umožňuje příjemné a lehké nanášení omítky na podklad.

Dalšími složkami suché maltové směsi SANAVER jsou vybrané druhy vysoce kvalitních pojiv (vápenný hydrát, hydraulická pojiva a speciální pojivo na bázi pucolánu). Dále je směs modifikována dalšími přísadami a příměsmi, dodávanými předními výrobci stavební chemie ze zemí EU.

Díky přesnému složení směsi jejíž vlastnosti byl kontrolovány a zkoušeny v řadě zkušeben, z nichž bychom chtěli zmínit Katedru stavebních materiálů na VUT v Brně, dále ČVUT Kloknerův ústav v Praze a některé pobočky Technického a zkušebního ústavu stavebního vznikl výrobek, jenž se směle může zařadit mezi špičkové sanační omítky na trhu v ČR i celé EU.

Vlastnosti

Všechny zkoušky potvrzují unikátní vlastnosti sanační omítky SANAVER. Objemová hmotnost se pohybuje okolo 400 kg/m3 zatvrdlé malty, a to bez použití vylehčujících přísad na organické bázi (polystyren, polyuretan atp.). Díky tomu neinklinuje ke vzniku vlasových trhlin bez použití armovací síťoviny. Zde je nutno zmínit, že běžné sanační omítky mají objemovou hmotnost okolo 1000 kg/m3, špičkové atakují zhora hranici 800 kg/m3. Také pórovitost SANAVERU, která se pohybuje dle provedených zkoušek od 65 do 75%, a optimální distribuce a tvar pórů, ukazují na vynikající vlastnosti omítkové směsi. Díky tomu dosahujeme hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ) 0,09 Wm-1K-1 po 28 dnech a po 120 dnech se tato hodnota dostává na 0,05 – 0,06 Wm-1K-1. Tyto tepelně izolační vlastnosti umožní ekonomickou návratnost ve formě uspořených nákladů na vytápění. Pro sanační omítky velmi důležitá vlastnost, faktor difuzního odporu (µ), se pohybuje od 4,5 do 6. A to vše při pevnostech v tlaku nad 1,5 Mpa a přídržnosti k betonovému podkladu nad 0,5 Mpa po 28 dnech. V praxi to znamená, že omítku SANAVER můžeme aplikovat rovnou na podklad, připravený dle běžných zásad pro práce se sanačními omítkami, a nemusíme používat základní postřik (špric).

Všechny uvedené hodnoty svědčí o tom, že SANAVER je ideální omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Má velký sušící potenciál, který umožní stavbě „dýchat“.

Další výhodou, která urychluje stavební práce a přináší finanční úspory, je možnost provádění povrchových úprav při aplikaci 30 mm tlusté vrstvy již po 40 hodinách. Samozřejmě vhodným nátěrem, který nesníží prodyšnost omítky. Jedná se především o vápenné barvy, silikátové nebo silikonové, které jsou rovněž v nabídce firmy TexColor Ostrava spol. s r.o. Zajímavou vlastností SANAVERU je jeho výborná zpracovatelnost, jež nám umožňuje tvarovat chybějící architektonické prvky fasády jako šambrány a štuky. Omítka SANAVER má excelentní zvukovou pohltivost, hlukový útlum byl změřen při vrstvě 30 mm větší než 26 dB. A to je, zvláště v dnešní době, která je hlukem velice zatížená, velká přednost.

Aplikace

A jak se s omítkou SANAVER pracuje? Velice snadno. Je balena v papírových pytlích s PE vložkou po 7 kg a jeden pytel má tedy vydatnost 1m2 při tloušťce vrstvy 23 – 25 mm. Celý pytel se vysype do kbelíku, do něhož se předem naleje 1/3 záměsové vody. Začne se míchat, el. míchadlem s regulací otáček, za postupného přidávání záměsové vody. Po důkladném promíchání se směs nechá odležet po dobu cca 5 min. a znovu se promíchá. Pak se již nanáší na připravený podklad. V jednom kroku doporučujeme natahovat vrstvu max. do cca 30 mm. Je-li třeba použít větší vrstvu, nanášíme postupně po 30 mm. Po zavadnutí se omítka upraví filcovým nebo molitanovým hladítkem avšak tak, abychom nevytáhli tímto pracovním postupem pojivo na povrch omítky. Tím by mohlo dojít ke zhoršení prodyšnosti omítky. Omítku je možno míchat i v míchačce s nuceným mícháním, avšak ne ve spádové míchačce. Omítka je určena i pro strojní nanášení speciálními omítačkami.

Pokud se jedná o povrchovou úpravu omítky SANAVER, je nutno nanášet materiály, jejichž „prodyšnost“ je vyšší než u omítky SANAVER. Přednostně tedy vápenné sanační štuky. Je však možno ponechat omítku bez štuku, její struktura je velmi hezká, jak se můžeme přesvědčit např. na realizovaném objektu v Ostravě – Jubilejní kolonii. I když je omítka hydrofobizovaná, doporučujeme povrch upravit vhodným nátěrem (vápenná barva, silikátová nebo, nejlépe silikonová) v odstínu dle představy investora nebo architekta. Nátěr jednak opticky sjednotí povrch stavebního objektu a dále zvýší ochranu povrchu proti srážkové vodě a proti usazování prachových částic.

Omítka SANAVER byla použita již na řadě stavebních objektů v ČR a osvědčila se. Její důležitou vlastností je přizpůsobení se jakémukoliv povrchu a vlhkosti materiálu.

Teslova 2, 702 00 Ostrava - zobrazit na mapě, tel.: 777 758 958